Fy stori / My story

Hia, fy enw i yw Caryl ac rwyf yn fam i ddau o fechgyn drigionus -    Hari-Jac (5 oed) a Tomi-Wyn (bron yn ddwy oed). 

 

Pam sefydlu bwtic Doti a Celt i blant?

 

Wel, rwy’n dwlu ar ddillad, ac fel mam rwy’n treulio tipyn o fy amser yn edrych am ddillad i’r bois (ma’ nhw’n tyfu mor gloi) ac ar yr un pryd yn trio fy ngorau i beidio gor wario am nad ydynt yn y dillad am sbel fawr. Rwy’n hoffi dillad pert, lliwgar a gwahanol– ac yn aml iawn yn cael fy siomi wrth bori drwy siopiau’r stryd fawr. 

 

Ganol nos (tra’n bwydo Tomi-Wyn a pori ar-lein am ddillad newydd i’r bois) cefais y ‘lightbulb moment’ ......pam se’n i yn dechrau busnes bach yng nghefn gwlad Ceredigion yn gwerthu casgliad o ddillad lliwgar, ffynci a ffordduadwy.

A dyna fe....dechrau Doti a Celt. 

Ers y foment yna cyn Nadolig 2018...mae Doti a Celt wedi mynd o nerth i nerth, diolch i Facebook/Instagram, cwsmeriaid ffyddlon ac i Andrew am ofalu am y bois tra mod i'n gweithio.....mae’r stondin wedi ymddangos mewn sioeau, ffeiriau dillad, siopiau pop up a partis dillad.

Rwy’n gyffrous iawn am y flwyddyn sydd i ddod......mae sioe Ffasiwn i Blant ar y gweill....a phwy a wyr...efallai bydd Siop Doti a Celt ar y stryd fawr cyn bo hir. 

...............................................................................................................................

 

logo.jpg
fi a bois.jpg

Hiya, my name is Caryl and I’m a mum to two mischievous little boys—Hari Jac (4) and Tomi-Wyn (10 months old).

 

Why set up Doti a Celt children’s boutique?

 

I love clothes, and as a mother I spend a lot of time looking for clothes for the boys (they grow so quickly) and at the same time I try my best not to over spend as they grow out of clothes so fast.  I love pretty, colourful and quirky clothing—and get disappointed with the selection of clothing available on the high street.

 

One evening (whilst feeding Tomi-Wyn and browsing online for boys clothes) I had a ‘lightbulb moment’......why not start a small business in rural Ceredigion selling a collection of colourful, funky and affordable clothing. 

That was is it...the start of Doti a Celt.

Since that moment before Christmas 2018, Doti a Celt has gone from strength to strength, thanks to the power of social media Facebook/Instagram, my loyal customers and my partner Andrew for looking after the boys whilst I'm working....Doti a Celt’s stall has appeared in shows, fairs, pop up shops and clothes parties.

I’m excited for the year ahead...a Children’s Fashion Show is on the cards...and who knows...maybe a Doti a Celt Siop will appear on the high street very soon.